Proceed to Checkout
Continue shopping

Invoice to:

Please log in or create an account.

Sign in|New customer
Vietnam \
X
Provincial citiesPlaces
Thanh Hóa(37)
380
VN.TH.TH
635
635
District townsPlaces
Bỉm Sơn(8)
381
VN.TH.BS
110
Sầm Sơn(5)
382
VN.TH.SS
49
159
DistrictsPlaces
Bá Thước(23)
386
VN.TH.BT
221
Cẩm Thủy(20)
390
VN.TH.CT
204
Đông Sơn(21)
405
VN.TH.DS
148
Hà Trung(25)
392
VN.TH.HT
169
Hậu Lộc(27)
400
VN.TH.HL
222
Hoằng Hóa(49)
399
VN.TH.HH
324
Lang Chánh(11)
388
VN.TH.LC
97
Mường Lát(8)
384
VN.TH.ML
84
Nga Sơn(27)
401
VN.TH.NS
228
Ngọc Lặc(22)
389
VN.TH.NL
278
Như Thanh(17)
403
VN.TH.NT
176
Như Xuân(18)
402
VN.TH.NX
162
Nông Cống(33)
404
VN.TH.NC
301
Quảng Xương(41)
406
VN.TH.QX
337
Quan Hóa(18)
385
VN.TH.QH
117
Quan Sơn(12)
387
VN.TH.QS
88
Thạch Thành(28)
391
VN.TH.TT
225
Thiệu Hoá(31)
398
VN.TH.TU
197
Thọ Xuân(41)
395
VN.TH.TX
358
Thường Xuân(17)
396
VN.TH.TN
137
Tĩnh Gia(34)
407
VN.TH.TG
269
Triệu Sơn(36)
397
VN.TH.TS
386
Vĩnh Lộc(16)
393
VN.TH.VL
96
Yên Định(29)
394
VN.TH.YD
178
5 002

Vietnam

Tiếng Việt
0

Sample

Product sheet

Basic license

Add to Cart - $

Select a license|Compare

$ 69
$ 169
$ 849

Administrative levels:

1.
Regions8
2.
Municipalities5
Provinces58
3.
Provincial cities40
District towns49
Urban districts47
Districts564
4.
Wards1 415
Commune towns625
Communes9 145

Dataset content:

Administrative regions11 956
Places / Postcodes154 046

Codes reference:

ISO
ISO 3166-1-2
STAT
National Statistics
FIPS
NGA Geopolitical codes
HASC
Hierarchical codes

Related Packages:

Asia
All countries

Last update:

Rev. VN / 12-07-2017
Sample data
X
Places
Belgium

No results found.